GTC

Загальні Умови надання послуг Arzinger

Завантажити ENG., UKR.

Визначення понять

Всі визначення у цих Загальних умовах надання послуг Arzinger (надалі – Загальні Умови) вживаються у тому ж значенні, як і у відповідному договорі про надання юридичних послуг чи іншому договорі укладеному між Arzinger та Замовником чи листах про наміри, пропозиціях, що містять посилання на ці Загальні Умови (надалі – Договір).

 1. Застосування Загальних Умов
  • Усі послуги надаються Arzinger виключно на підставі цих Загальних Умов, що є невід'ємною частиною всіх Договорів стосовно всіх послуг, які пропонуються Arzinger, а також застосовуються до всіх майбутніх послуг або пропозицій, наданих  Arzinger Замовнику, навіть якщо такі послуги та пропозиції не були погоджені окремо.
  • Умови Замовника або третіх сторін, що замінюють та/або доповнюють ці Загальні Умови, застосовуються лише у випадку, коли Arzinger чітко у письмовій формі погодиться на їх застосування.
  • Ці Загальні Умови застосовуються у відповідній чинній редакції на момент надання послуг за відповідним Договором. Arzinger своєчасно повідомляє Замовника про будь-які зміни, внесені до Загальних Умов. Такі зміни застосовуються до поточних відносин за Договором, якщо Замовник не заперечує проти такого застосування протягом 14 робочих днів з моменту повідомлення про них. Відповідна остання (чинна) редакція Загальних Умов доступна за адресою https://www.arzinger.ua.
  • У разі виникнення суперечностей між текстом Загальних Умов та Договору, перевагу матиме Договір.
  • Юридично обов’язкові повідомлення та заяви однієї Сторони стосовно іншої, а також стосовно третіх осіб, здійснюються у письмовій формі, якщо інше не визначено в Договорі або Загальних Умовах. За винятком керуючого партнера, партнерів або уповноважених представників, працівники Arzinger не мають права укладати усні угоди на умовах відмінних від цих Загальних Умов. Для забезпечення дотримання письмової форми повідомлення, визначеної в цих Загальних Умовах, достатньо надіслати таке повідомлення за допомогою засобів телекомунікацій, зокрема, факсом або електронною поштою, на електронну адресу Замовника, що визначена в Договорі або, яка в інший спосіб була повідомлена Arzinger або, з використанням якої зазвичай здійснюється комунікація з Arzinger зі сторони Замовника.
 2. Конфлікт інтересів
  • Надання Arzinger будь-яких послуг третім особам (представництво третіх осіб) не вважатиметься конфліктом інтересів, крім випадків, коли інтереси третьої особи, пов’язані із наданням послуг (представництвом) третій особі, прямо суперечитимуть інтересам Замовника, пов’язаним із послугами за конкретним Договором.
  • У випадку виявлення Замовником конфлікту інтересів, Замовник повинен повідомити про це Arzinger протягом 15 днів з моменту такого виявлення.
  • У випадку виявлення Arzinger наявності конфлікту інтересів, Arzinger має право припинити надання послуг Замовнику, повідомивши про це Замовника. При чому, Замовник оплачує Виконавцеві вартість фактично наданих послуг.
 3. Конфіденційність та захист персональних даних
  • Сторони забезпечують збереження конфіденційності всієї інформації (в тому числі банківської таємниці) та документації, отриманої одна від одної усно чи письмово у зв’язку із наданням послуг. Кожна зі Сторін забезпечить належне збереження такої інформації і документації іншої Сторони та її захист від несанкціонованого розкриття, в тому числі крадіжки, псування, втрати або будь-якого іншого несанкціонованого доступу, та запобігатиме передачі або іншому розкриттю такої інформації або документації працівниками відповідної Сторони будь-якій третій особі, за винятком випадків, коли такі передача або розкриття письмово дозволені іншою Стороною, або є обов’язковими та здійснюються у відповідь на письмовий запит органів державної влади згідно з вимогами чинного законодавства України. Зобов’язання за цією статтею не поширюється на інформацію, що (і) на час її отримання Стороною була загальновідомою або (іі) стала загальновідомою не з вини отримуючої Сторони, або (ііі) є такою, яка відповідно до чинного законодавства України не може вважатися інформацією з обмеженим доступом.
  • Сторони зобов’язуються виконувати вимоги чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних, в тому числі Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. № 2297-VI.
  • У випадку, якщо Arzinger в ході надання послуг необхідно здійснювати обробку персональних даних, Сторони визнають, що Замовник є володільцем, а Arzinger - розпорядником персональних даних.
  • Arzinger зобов’язується забезпечувати належний рівень захисту персональних даних, наданих Замовником, зокрема вжити належних правових, організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від несанкціонованого розголошення.
  • Arzinger зобов’язується не здійснювати розголошення персональних даних, отриманих від Замовника, без його згоди, окрім випадків, якщо таке розголошення необхідне з метою надання Arzinger послуг на користь Замовника.
  • Замовник гарантує, що: (і) персональні дані були отримані ним належним чином, на законних підставах і з належною метою, (іі) Замовник має право передавати персональні дані Arzinger з метою обробки таких даних в процесі надання послуг на користь Замовника.
  • Фізичні особи, які підписують договір про надання послуг від імені Сторін, дають іншій стороні згоду на обробку своїх персональних даних (в тому числі на передачу за кордон України) з метою виконання умов відповідного Договору, бухгалтерського та податкового обліку, а також розповсюдження новин, інформаційних матеріалів та участі відповідної сторони в рейтингах, конкурсах та опитуваннях.
 4. Права інтелектуальної власності
  • Результати усіх послуг, що надаються Замовнику Arzinger, призначені для виключного та цільового використання Замовником, його агентами, консультантами, іншими  компаніями, що входять до групи компаній Замовника, їхніми агентами та консультантами.
  • Замовник гарантує, що використовуватиме результати послуг, наданих Arzinger , винятково у власній господарській діяльності й утримуватиметься від передачі таких результатів послуг третім особам, окрім осіб, передбачених в п. 4.1. Загальних Умов.
  • Цим Arzinger надає Замовнику право на використання документів, підготовлених внаслідок надання ним послуг, будь-яким способом протягом необмеженого строку на території всього світу за винагороду, яку включено до вартості надання Arzinger  послуг. Arzinger гарантує, що внаслідок надання такого права не порушуються права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.
 5. Форс-мажорні обставини
  • У разі настання обставин, що можна вважати форс-мажорними, Arzinger і Замовник продовжують виконувати свої зобов’язання за можливості. У разі якщо такі форс-мажорні обставини унеможливлюють виконання зобов’язань Arzinger чи Замовником, відповідна сторона письмово або у інший доступний спосіб, виправданий наявністю форс-мажорних обставин, повідомляє іншу сторону без затримки про таку неможливість виконання. У такому разі строк виконання відповідних зобов’язань продовжується на строк дії відповідних форс-мажорних обставин. Якщо невиконання однією зі сторін зобов’язань через дію форс-мажорних обставин може зашкодити інтересам іншої сторони, надання послуг може бути припинено за ініціативою останньої шляхом письмового повідомлення іншої сторони про це не пізніше, ніж за 7 робочих днів до такого розірвання.
  • В розумінні Загальних Умов форс-мажорними обставинами є будь-які обставини визначені ч. 2 ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні".
  • Факт настання форс-мажорних обставин засвідчується сертифікатом, виданим торгово-промисловою палатою країни, на території якої такі обставини мають місце, відповідно до чинного законодавства відповідної країни.
 6. Антикорупційні положення
  • Arzinger та Замовник гарантують, погоджуються та зобов'язуються: а) дотримуватися вимог усіх застосовних актів антикорупційного законодавства, включаючи, але не обмежуючись, Закону України "Про запобігання корупції", а також Закону США "Про корупцію за кордоном" (US Foreign Corrupt Practices Act), Закону Великобританії "Про хабарництво" (UK Bribery Act), та (б) не обіцяти, погоджувати, дозволяти або пропонувати здійснення будь-якого платежу або передачі будь-яких цінностей в теперішньому чи майбутньому прямо чи опосередковано: (i) будь-якій особі, включаючи державних службовців; (іі) юридичним особам, включаючи асоціації, (iii) суб'єкту владних повноважень (включаючи, але не обмежуючись, будь-якій посадовій особі або працівнику будь-якої з вищезазначених вище організацій), який, використовуючи свої службові повноваження або за власним бажанням, може впливати, захищати чи зберігати будь-який бізнес (та/або надавати будь-які фінансові чи інші переваги) Замовника шляхом неналежного здійснення публічних функцій або господарської діяльності з метою вчинення злочинів, які відповідно до Кримінального кодексу України можуть бути кваліфіковані як надання неправомірної вигоди, незаконне збагачення, підкуп (а також провокація підкупу) або зловживання службовим становищем, прийняття або допущення вимагання, "відкатів" або інших незаконних або неналежних способів створення або ведення бізнесу. Arzinger та Замовник гарантують, що вони не здійснювали згадані вище дії у минулому. Arzinger та Замовник зобов'язуються негайно повідомляти одне одного у разі зміни в будь-який час протягом терміну надання послуг обставин настільки, що забезпечення зазначених вище гарантій протягом відповідного часу для будь кого із них стає неможливим.
  • Arzinger та Замовник забезпечують, щоб усі операції в рамках надання послуг були правильно і точно відображені щодо всіх суттєвих аспектів у бухгалтерських книгах та записах, а кожен документ, на підставі якого такі книги та записи ведуться, є повним та точним у всіх суттєвих аспектах.
  • Arzinger чи Замовник можуть в будь-який час негайно припинити відносини із надання послуг в односторонньому порядку без звернення до судових органів шляхом здійснення попереднього письмового повідомлення іншій стороні, що набуває чинності у зазначену в повідомленні дату, у разі порушення іншою стороною положень пунктів 6.1.- 6.2. Загальних Умов.
  • Arzinger та Замовник не мають претензій один до одного щодо компенсації збитків будь-якого характеру, понесених внаслідок припинення відносин із надання послуг відповідно до пункту 6.3. У межах (і лише в тій мірі), в яких локальне законодавство закріплює можливість виплати Arzinger чи Замовнику компенсації у разі припинення відносин із надання послуг, відповідна сторона даним однозначно відмовляється від свого права на будь-яку таку компенсацію чи відшкодування (наскільки це можливо, відповідно до локального законодавства) або погоджується повернути іншій стороні будь-яку таку компенсацію чи відшкодування.
 7. Публічність
  • Arzinger має право, за умови надання Замовником письмового дозволу, публічно повідомляти про факт надання послуг у виді рекламної інформації (у референціях, тощо). Збереження таємниці Замовника при цьому не порушується.
 8. Вирішення спорів та застосовне право
  • Всі спори, розбіжності і вимоги, що виникають в ході надання послуг або у зв’язку із ними, у тому числі ті, що стосуються виконання, порушення, припинення або недійсності відповідних зобов'язань підлягають вирішенню в компетентному суді відповідно до законодавства України.
  • Правом, що регулює правовідносини між Arzinger та Замовником із надання послуг та у зв'язку з ними, є матеріальне право України.
 9. Добросовісне ведення господарської діяльності
  • Замовник, вступаючи у відносини із надання послуг із Arzinger, підтверджує, що ним умисно не вчинялися, не вчиняються та не вчинятимуться дії, що шкодять інтересам України, загрожують національній безпеці держави в цілому та/або місцевому самоврядуванню.

Ви можете надіслати нам повідомлення електронною поштою,
заповнивши наступну форму: